Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej serwisu internetowego Medyczny Portal Informacyjny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów wynikających z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: Grzegorz Miłek.

Tą samą drogą można również wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

W zgłoszeniu należy podać:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o możliwym terminie realizacji żądania, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji (na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

W przypadku niezadowolenia ze sposobu realizacji wniosku można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Administracji Szpitala – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 3, drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Wejście do budynku z poziomu 0,5; brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Bez oznaczeń miejsc parkingowych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami.

2. Oddziały Szpitalne – 66-213 Cibórz 5

• Budynki nr 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61

Drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Wejścia do budynków z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Bez oznaczeń miejsc parkingowych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami.

• Budynki nr 43, 44, 48, 50, 58, 59 posiadają windę przystosowaną dla niepełnosprawnych motorycznie.

• Budynki nr 46, 54, 58 posiadają podjazd dla niepełnosprawnych.

3. Izba Przyjęć, Administracja ZOL, Sekcja Statystyki Medycznej i Rozliczeń – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 7 parter, drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami.

4. Laboratorium – 66-213 Cibórz 5

Budynek nr 7, pierwsze piętro, drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

5. Zespół Poradni Ambulatoryjnych: 66-100 Sulechów, al. Niepodległości 15

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Dostępna winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

6. Zespół Poradni Ambulatoryjnych: 65-031 Zielona Góra, Fryderyka Chopina 9

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0,5, podjazd dla niepełnosprawnych, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Dostępna winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – WOTUW - 65-044 Zielona Góra, Ludwika Zamenhofa 27

Drzwi wejściowe ręczne bez kontroli dostępu, kolizyjne. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu 0,5, podjazd dla niepełnosprawnych, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe oznaczone poziomo i pionowo.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.

- - - - -

Wykaz jednostek organizacyjnych szpitala

Aplikacje mobilne

Udostępniamy następujące aplikacje mobilne: